17.08.2020
Hướng dẫn chi tiết cách ép Đồ Phổ Hoàng Kim.
17.08.2020
Hướng Dẫn - Sử dụng Hoán Binh Thạch
17.08.2020
Hướng Dẫn - Sử dụng Thăng Cấp Thạch
17.08.2020
Hướng dẫn ép và rã các trang bị Hoàng Kim như Định Quốc,An Bang,Hoàng Kim Môn Phái.
17.08.2020
Hướng Dẫn - Tính Năng Bang Hội
17.08.2020
Hướng Dẫn - Nhiệm Vụ Danh Vọng
17.08.2020
Hướng Dẫn - Sử dụng Giảm Cấp Thạch