Hướng Dẫn - Tổng hợp các hoạt động nhận Kinh Nghiệm

 

Do game có khá nhiều hoạt động có thể nhận được Kinh Nghiệm,để đảm bảo cho tất cả mọi người đều nắm được thời gian và các hoạt động đang diễn ra BQT xin gửi đến các bạn bài tổng hợp các hoạt động đang chạy trong game.

 

 Hoạt Động

 Pháo Hoa Kinh Nghiệm - 10.000.000 Kinh Nghiệm

Xem chi tiết http://volamtuyetpham.com/hoat-dong/phao-hoa-kinh-nghiem

 

 Phu Phụ Đồng Tâm - 10.000.000 Kinh Nghiệm

Xem chi tiết : http://volamtuyetpham.com/hoat-dong/phu-phu-dong-tam

 

 Tiếp Tế Chiến Trường - 10.000.000 Kinh Nghiệm + 1 Tiên Thảo Lộ 8h(Khóa)

Xem chi tiết : http://volamtuyetpham.com/hoat-dong/tiep-te-chien-truong

 

 Hành Khất Đạo Sĩ - 10.000.000 Kinh Nghiệm

Xem chi tiết : http://volamtuyetpham.com/hoat-dong/hanh-khat-dao-si

 

 Bảo Long Nhất Tộc - 30.000.000 Kinh Nghiệm

Xem chi tiết : http://volamtuyetpham.com/hoat-dong/bao-long-nhat-toc

 

 Đạo Tặc Tinh Anh - 20.000.000 Kinh Nghiệm

Xem chi tiết http://volamtuyetpham.com/hoat-dong/dao-tac-tinh-anh

 

 Đạo Tắc Quốc Khố - 10.000.000 Kinh Nghiệm

Xem chi tiết : http://volamtuyetpham.com/hoat-dong/dao-tac-quoc-kho

 

 Mật Báo Chiến Trường - 10.000.000 Kinh Nghiệm

Xem chi tiết : http://volamtuyetpham.com/hoat-dong/mat-bao-chien-truong

 

 Vận Tiêu - 240.000.000 Kinh Nghiệm

Xem chi tiết : http://volamtuyetpham.com/huong-dan/huong-dan-van-tieu

 

 

BQT Kính Bút