Hướng Dẫn - Nâng cấp Viêm Đế Hoàn Mỹ

 

BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm xin gửi tới các anh em công thức và hướng dẫn để nâng cấp trang bị Viêm Đế thành Viêm Đế Hoàn Mỹ.

 

 Các nguyên liệu liên quan:

 

 Cách nâng cấp Viêm Đế Hoàn Mỹ:

 Để nâng cấp Viêm Đế Hoàn Mỹ cần các nguyên liệu sau:

 Trang bị Viêm Đế cần nâng cấp lên Viêm Đế Hoàn Mỹ

 8 Viêm Đế Đồ Đằng

 20 Đá nâng cấp Viêm Đế

 6 Thần Bí Khoáng Thạch

 2 Kim Tê

 3000 vạn.

 

 Cơ chế khi nâng cấp :

 Tỉ lệ nâng cấp thành công 100%.

 Thuộc tính của trang bị cũ sẽ được giữ nguyên khi nâng cấp lên trang bị Viêm Đế Hoàn Mỹ, đồng thời sẽ xuất hiện thêm 1 dòng thuộc tính mới. (dòng thứ 6)

 Hình ảnh ví dụ:

 

 Các thuộc tính Hoàn Mỹ cộng thêm tương ứng với từng món Viêm Đế như sau:

 

 Hướng dẫn thực hiện nâng cấp Viêm Đế Hoàn Mỹ:

 Sau khi chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu thì anh em có thể lại NPC Thương Nhân Thần Bí (tọa độ 164/199 Lâm An) để tiến hành nâng cấp.

 

 Sau đó bỏ các nguyên liệu đã chuẩn bị vào và xác nhận là HOÀN TẤT.

 

 

 Hướng dẫn khôi phục Viêm Đế Hoàn Mỹ trở lại Viêm Đế:

 Sau khi đã nâng cấp lên trang bị Viêm Đế Hoàn Mỹ nhưng Option nhận được chưa ưng ý, thì các anh em có thể khôi phục trang bị Viêm Đế Hoàn Mỹ thành trang bị Viêm Đế như lúc đầu để có thể tiến hành nâng cấp lại và kiếm được Option ưng ý hơn.

 

 Lưu Ý:

- Tỉ lệ thành công là 100%.

- Sau khi khôi phục thì Option của trang bị Viêm Đế sẽ được giữ nguyên 5 Option đầu tiên và chỉ xóa bỏ dòng Option Hoàn Mỹ (option thứ 6)

 

 Để trùng luyện Viêm Đế Hoàn Mỹ thành Viêm Đế cần các nguyên liệu sau:

 Trang bị Viêm Đế Hoàn Mỹ cần khôi phục về trang bị Viêm Đế.

 2 Viêm Đế Đồ Đằng

 6 Thần Bí Khoáng Thạch

 2 Kim Tê

 

 Sau khi chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu thì anh em có thể lại NPC Thương Nhân Thần Bí (tọa độ 164/199 Lâm An) để tiến hành khôi phục.

 

 

 

 Các bài viết liên quan: 

 Giới Thiệu - Trang bị Viêm Đế

 Hoạt Động - Bảo Tàng Viêm Đế

 

BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm

Kính Bút !