Tính Năng - Tiếp Tế Chiến Trường

 

 Thời gian và Nội dung:

 

 Thời Gian:

- Thứ 4 , Thứ 6 , Chủ Nhật từ 18h30 - 24h00

 

 Nội Dung: 

- Mang 4 loại phòng hoàn (Băng ,Lôi , Độc , Hỏa phòng hoàn) , đi Thuyền qua Bờ Bắc Phong Lăng Độ , nộp cho Tổng quản binh sĩ (tọa độ 141/158).


- Nhận lại được 1 Tiên Thảo Lộ 8 Giờ + 10.000.000 Exp


- Tối đa 1 lần mỗi ngày

 

BQT Kính Bút