Tính Năng - Mật Báo Chiến Trường

 

 

 Thời gian và Nội dung:

 

 Thời Gian:

- Thứ Ba ,Thứ Năm , Thứ Bảy vào lúc 18h30-19h15

 

 Nội Dung: 

- Gặp NPC [Nhạc Phi Nguyên Soái] tại Long Tuyền Thôn 199/203 nhận mật lệnh.

 

- Nhanh chóng chạy đến Tây Sơn Thôn (Lâm An -> La Tiêu Sơn -> Long Cung Động -> Nhạn Đãng Sơn -> Tây Sơn Thôn) giao cho Thống Lĩnh Tướng Quân.

 

- Sau khi giao mật lệnh cho Thống Lĩnh Tướng Quân bạn sẽ nhận được 10.000.000 Exp.

 

- Tối đa 1 lần / 1 ngày.

 

BQT Kính Bút