Tính Năng - Hành Khất Đạo Sĩ

 

 Thời gian và Nội dung:

 

 Thời Gian:

- Vào mỗi Thứ Hai , Thứ Năm , Chủ Nhật .

 

 Thời Gian:

- Trong 3 ngày này các bạn tham gia hoạt động Vượt Ải, khi hoàn thành Vượt Ải sẽ nhận được Túi Tiền Hành Khất

 

- Sau đó đem Túi Tiền Hành Khất 100 vạn lượng lại Hành Khất Đạo Sĩ để bố thí và nhận kinh nghiệm.

 

- Hành Khất Đạo Sĩ sẽ đứng ở Thạch Cổ Trấn (cạnh Dã Tẩu ) để xin bố thí.

- Tối đa 1 lần / 1 ngày .

 

- Kinh nghiệm nhận được sẽ tương ứng với cấp độ của bạn, Level càng cao thì EXP nhận được càng nhiều.

 

 

BQT Kính Bút