17.11.2016
  Tính Năng - Hành Khất Đạo Sĩ    Thời gian và Nội dung:  
17.11.2016
Tính Năng - Tiền Trang May Mắn    Thời gian, Nội dung và Phần Thưởng:  
18.11.2016
Tính Năng  - Đạo Tặc Quốc Khố    Thời gian và Nội dung:  
18.11.2016
Tính Năng - Đạo Tặc Tinh Anh    Thời gian và Nội dung:    
18.11.2016
Tính Năng - Bảo Long Nhất Tộc    Thời gian và Nội dung:    
17.11.2016
Tính Năng - Pháo Hoa Kinh Nghiệm    Thời gian và Nội dung:    
18.11.2016
Tính Năng - Tiếp Tế Chiến Trường    Thời gian và Nội dung:  
17.11.2016
Tính Năng - Phu Phụ Đồng Tâm    Thời gian và Nội dung:    
17.11.2016
Tính Năng - Mật Báo Chiến Trường      Thời gian và Nội dung: